REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 

Nové zboží

 

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.dfarchiv.cz se řídí platnými zákony. Zákazník má právo podle paragrafu §616 občanského zákoníku na bezplatnou a bezodkladnou nápravu, pokud je zboží v rozporu s kupní smlouvou (zboží neodpovídá fakturovaným nebo objednaným položkám) do 6 měsíců od převzetí zboží. Standardní záruční doba je 24 měsíců a záruční lhůta začíná běžet v okamžiku převzetí zboží. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.

 

 

 

Použité zboží

 

Podle § 2165 občanského zákoníku je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podle § 2167 občanského zákoníku se ustanovení § 2165 nepoužije u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím. Podle § 2168 občanského zákoníku si lze při koupi použitého spotřebního zboží ujednat zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu. Potvrzením objednávky/rezervace zboží v kategorii ANTIKVARIÁT označeno POUŽITÉ zboží z našeho internetového obchodu přistupujete na toto ujednání o zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na 1 rok.

 

 

 

·         Reklamace se oznamuje výhradně e-mailem na adresu reklamace@svetceskehofilmu.cz.

 

·         Oznámení reklamace musí obsahovat popis závad, číslo objednávky nebo faktury, emailový a telefonní kontakt.

 

·         Prodávající do 5-ti pracovních dní rozhodne o reklamaci a vyrozumí kupujícího emailem nebo telefonicky.

 

·         Vyřízení reklamace proběhne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak.

 

·         V případě oprávněné reklamace nahradíme zákazníkovi náklady na poštovné vzniklé zasláním reklamovaného zboží zpět prodejci. Náhrada poštovného bude zákazníkovi převedena na bankovní účet společně s částkou za reklamované zboží.

 

·         Byl-li Váš balík viditelně poškozen během přepravy nebo pokud po rozbalení zásilky zjistíte poškození zboží, postupujte prosím podle níže uvedených informací.

 

 

Důvody reklamace

 

Viditelné poškození obalu zásilky při doručení dopravcem

 

·         Při přebírání zboží od přepravce prosím pečlivě zkontrolujte obal zásilky. Pokud bude jevit známky mírného poškození (např. promáčknutá krabice, odřeniny apod.), je zapotřebí ihned s dopravcem sepsat "Zápis o poškozené zásilce". Vyvarujete se tím případných sporů v případě, že bude zboží po rozbalení poškozené.

·         V případě, že kupující sepíše uvedený "Záznam o poškozené zásilce", je potřeba zaslat kopii přímo prodejci, aby byla tato nepříjemná záležitost vyřízena v co nejkratším termínu.

 

 

Zboží je poškozené, ale obal zásilky byl v pořádku

 

·         Je-li zboží poškozené, přestože obal je neporušený, informujte o této skutečnosti prodávajícího na elektronické adrese: reklamace@svetceskehofilmu.cz, kde Vám individuálně pomůžeme. Pro snadnější a rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme poslat i fotografii a podrobný popis poškození.

·         Pro vyloučení případných pochybností a možného zamítnutí reklamace doporučujeme, abyste nahlásili poškození zboží do 3 pracovních dnů.

 

Došlo Vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek na naší straně) máte právo reklamovat tuto nesrovnalost.

 

Doprava reklamovaného zboží:

 

·         Reklamované zboží musí zákazník zaslat na místo uplatnění reklamace.

·         Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník. V případě uznání oprávněnosti reklamace, může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady.

·         Bližší informace o stavu Vaší reklamace získáte emailem: reklamace@svetceskehofilmu.cz nebo na tel. čísle +420 775 327 094.

 

 

 

 

 

Vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy)

 

Při uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku (§ 1829 odst. 1. Občanský zákoník) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (§ 1832 Občanský zákoník).

 

Dle občanského zákoníku pak navazuje povinnost prodávajícího vrátit, nejpozději do 14 dnů od doručení vyjádření o odstoupení, kupujícímu zaplacené finanční částky a povinnost kupujícího zaslat nebo předat prodávajícímu, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel.

 

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv (v souladu s § 1837 Občanského zákoníku):

 

§  na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele 

 

§  na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

 

§  na dodávku novin, periodik a časopisů

 

§  na členské sekce po přihlášení kupujícího člena. Jakýkoli nesouhlas s poskytovaným obsahem webové stránky nelze uplatňovat. Objednávku lze zrušit a vrátit peníze, pouze pokud kupující se přes svou IP adresu nepřihlásil a tím pádem prokazatelně nepoužil členskou sekci webové stránky www.dfarchiv.cz

 

§  Dle § 1837 NOZ pro digitální obsah: l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (tedy nepřihlášení se do členské sekce) a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

O svém záměru odstoupit od smlouvy Spotřebitel informuje Dodavatele písemnou formou, kterou doporučujeme přiložit k vrácenému zboží.

 

V tomto případě, je nutné zaslat zboží na adresu:

Pavel Stříbrný

Pod Táborem 34

252 61 Dobrovíz

 

Pokud je zboží poškozené, nefunkční, vykazuje mechanickou či jinou závadu, neúplné, opotřebené nebo narušené (např. obal), NELZE ZBOŽÍ VRÁTIT VE 14 ti DENNÍ LHŮTĚ.

 

Při vrácení zboží do 14 dnů má zákazník nárok na celou kupní cenu a dopravné uvedené na faktuře. Doručení zboží k nám hradí spotřebitel.

 

 

 

V zásilce s vráceným zbožím musí být přiloženy i tyto dokumenty

 

§  číslo faktury, popřípadě přiložte kopii faktury či dodacího listu

 

§  písemné odůvodnění vrácení zboží (zboží je nefunkční, nevyhovuje, neodpovídá popisu, jiné apod.)

 

§  číslo bankovního účtu, na který má být vrácená kupní cena zaslána

 

 

 

 

Doporučujeme též zasílané zboží pojistit!

Za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese dodavatel zboží žádnou odpovědnost. Zboží by tak nemuselo být vůbec dodavatelem přijato.

 

 

 

Reklamační řád nabývá platnost 29.1.2023