OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pavel Stříbrný
IČO: 08056552

se sídlem: Pod Táborem 34; 252 61 Dobrovíz

zapsané u: Městský úřad Černošice


Kontaktní údaje:

informace a fakturace: info@dfarchiv.cz

reklamace: reklamace@dfarchiv.cz

dotazy a editace webu: pavelstribrny@dfarchiv.cz


telefon: +420 775 327 094


www.dfarchiv.cz


I. Základní ustanovení1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Pavel Stříbrný

IČO: 08056552

Pod Táborem 34; 252 61 Dobrovíz

zapsaný u: Městský úřad Černošice

kontaktní údaje:

info@dfarchiv.cz

+420 775 327 094

www.dfarchiv.cz

2) Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.dfarchiv.cz (dále jen „internetový obchod“).

3) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4) Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.


II. Informace o zboží a cenách


1) Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2) Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3) V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.

4) Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Popis stavu zboží


Stav zboží je popisováno těmito termíny.

1) Zboží označené „NOVÉ“ se jedná o zboží, které je nepoužité a jeho stav tomu odpovídá. Prodávající si vyhrazuje právo na dodání v nezabaleném stavu, které není podmínkou u dodavatele zboží.

2) Zboží označené „POUŽITÉ“ je v kategorii ANTIKVARIÁT a jedná se o zboží, které bylo už použité a nese stopy po použití. Pro lepší popis stavu zboží může obsahovat další označení např. „POUŽITÉ / ZACHOVALÉ / KOMPLETNÍ BEZ OPRAV“

a) termín pro zacházení se zbožím:
NOVÉ = skoro bez známky používání, ale bylo minimálně jednou použité
ZACHOVALÉ = lehké stopy po používání (ohmatané, poškrábané, ušpiněné)
SLUŠNÉ = větší stopy po používání, špatné skladování, časté používání
POŠKOZENÉ = poškozené špatným zacházením
ZNIČENÉ = poškozené ve větším rozsahu, nepoužitelné (jen pro doplnění)

b) termín pro sledování obsahu a úplnosti zboží:
KOMPLETNÍ BEZ OPRAV = zboží je kompletní a neobsahuje žádnou opravu
KOMPLETNÍ S OPRAVOU = zboží je kompletní s viditelnou opravou, která prodlužuje životnost zboží
NEKOMPLETNÍ BEZ OPRAV = jedná se o zboží, které je nekompletní, některá jeho část chybí (např. stránka, fotografie atd.). Nevztahuje se na přebal knih, u kterých nelze dohledat jeho existenci. Neobsahuje žádnou viditelnou opravu.
NEKOMPLETNÍ S OPRAVOU = nekompletní zboží, některá jeho část chybí, má na sobě viditelnou opravu, která prodlužuje životnost zboží.

IV. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


1) Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2) Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3) Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ZÁVAŽNĚ OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a zároveň odesláním objednávky uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování objednávky. V opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zaškrtávací políčko.

4) Hned po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Součástí potvrzení bude soupis objednávky a v příloze emailu, zálohová faktura společně s těmito Podmínkami. Potvrzením objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

5) V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

6) Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o vytvoření objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky nebo emailem. Telefonní číslo a email prodávajícího je uvedený v těchto obchodních podmínkách.

7) V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

8) V případě uplatnění Slevového kódu je zapotřebí, aby v rámci návrhu Objednávky, byl vyplněn údaj o této slevě do předem určeného pole zákazníkem, který se nachází v prvním kroku v Nákupním košíku. Pokud tak zákazník neučiní, nebude Slevový kód akceptován a tím nemůže dostat zákazník zboží se slevou.

V. Členská sekce


1) Členská sekce je informačním produktem, které je chráněno autorským právem. Proto jakékoliv šíření nebo poskytování obsahu či jeho části třetím osobám je zakázáno.

2) Členská sekce na stránkách www.dfarchiv.cz se nabízí ve třech časových termínech: měsíční 10, - Kč (30 dní), půl roční 50,- Kč (183 dní) a roční 100,- Kč (365 dní). Členskou sekci lze získat bezplatně - automaticky za nákup v e-shopu v minimální hodnotě 1,- Kč na dobu 365 dní.

3) Prodává se členství, které má přístup na informační webovou stránku, kde jsou různá publikace, informace, fotografie, reklamní materiály a jiné podklady k historii filmů k zmapování a orientaci v historii českého filmu. Kupující si platí členství a tím dostává přístup k této webové stránce. Obsah je stále majetkem Pavel Stříbrný (IČ. 08056552) – DFArchiv.cz – Svetceskehofilmu.cz (Svět českého filmu) a členství umožňuje pouze jeho shlédnutí. JE ZAKÁZÁNO ŠÍŘIT JAKÝKOLIV OBSAH TŘETÍM OSOBÁM, DOCHÁZÍ TÍM PORUŠENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA..

4) Při registraci do Členské sekce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Členské sekci je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v Členské sekci a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

5) Kupující bere na vědomí, že Členská sekce nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6) Po zaplacení členství přijde zákazníkovi na email (vyplněný při Objednávce) vygenerované přihlašovací jméno a heslo. Od této doby plyne zvolený čas členství, bez ohledu, kdy se kupující přihlásí.

7) Vzhledem tomu, že se jedná o členství k webové stránce, po přihlášení kupujícího člena NELZE požadovat vrácení částky. Jakýkoli nesouhlas s poskytovaným obsahem webové stránky nelze uplatňovat.

8) Objednávku lze zrušit a vrátit peníze, pouze pokud kupující se přes svou IP adresu nepřihlásil a tím pádem prokazatelně nepoužil členskou sekci webové stránky www.dfarchiv.cz.

9) Dle § 1837 NOZ pro digitální obsah: l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (tedy nepřihlášení se do členské sekce) a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

10) Prodávající může zrušit Členskou sekci. To zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet po dobu dvou let nevyužívá, či v případě, když kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek. Nebo v okamžiku, kdy byla Členská sekce získána nákupem a zákazník celou Objednávku zrušil nebo ji vrátil. Tím ztrácí zákazník nárok na členskou sekci, a to i v případě, že členskou sekci použil.

11) Reklamace se vztahuje na neumožnění přihlášení při aktivaci Členské sekce. Prodávající se zavazuje, nahradit novým přihlášením nebo řešením této situace. Tak aby byl umožněn plný členský přístup k webovým stránkám.

12) Přístupové údaje k on-line produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k on-line produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

13) Obsah, který prodávající prostřednictvím Členské sekce webového stránky www.dfarchiv.cz nabízí ke zhlédnutí, fotografie, články, brožury a jiné podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Obsah na www.dfarchiv.cz nesmí být kupujícím ani nikým jiným bez předchozího souhlasu poskytovatele jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. Poruší-li kupující toto pod licenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je prodávající oprávněn od smlouvy s okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup kupujícího do Členské sekce formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla kupujícího. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

VI. Platební podmínky a dodání zboží


1) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 2502170666/2010 v Kč vedený u Fio banka, a.s.

b) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 2402181376/2010 v Eurech vedený u Fio banka, a.s.

c) dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při předávání zboží

d) kartou online – online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost Comgate a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu, jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace o online platbách kartou a platebními tlačítky se základním vysvětlením průběhu platby najdete na stránkách společnosti: https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou a https://help.comgate.cz/v1/docs/bankovni-prevody. Kontakt pro případné reklamace nebo dotazy: Comgate, a.s. Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové; E-mail: platby-podpora@comgate.cz; Tel: +420 228 224 267; www.comgate.cz

2) Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3) V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4) V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5) Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

6) Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7) Zboží je kupujícímu dodáno: na adresu určenou kupujícím v objednávce prostřednictvím výdejny zásilek, na adresu výdejny, kterou kupující určil.

8) Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

9) Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží zasílané na dobírku při jeho dodání a zboží se prodávajícímu z tohoto důvodu vrátí zpět, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody, spočívající v nákladech na dopravu a zabalení zboží (zpravidla 190 Kč), a je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že kupující neuhradí škodu na základě výzvy prodávajícího do 14 dnů, bere kupující na vědomí, že věc může být předána k řešení advokátní kanceláři včetně soudního vymáhání. Požaduje-li kupující opětovné zaslání zboží nebo zaslání jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady s tím spojené, a to i s opakovaným doručováním zboží (resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení). Tím to je prodávající oprávněn požadovat, aby kupující tyto náklady uhradil předem.

11) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

12) Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

13) Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za boží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VII. Odstoupení od smlouvy


1) Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2) Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží

3) Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

a) při dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

b) při dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

c) při dodávce novin, periodik nebo časopisů

d) v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku

4) Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě 14 dní pro odstoupení od smlouvy.

5) Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Tištěný formulář pro Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou reklamace@dfarchiv.cz nebo na doručovací adresu: Pavel Stříbrný, Pod Táborem 34, 252 61 Dobrovíz. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6) Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7) Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8) Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10) Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11) Zakoupené zboží označené „POUŽITÉ“ musí vrátit kupující prodávajícímu ve stavu, ve kterém ho zakoupil.

12) Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží a po přerušení výroby nebo dovozu zboží od výrobce, dovozce nebo dodavatele zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 5ti dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VIII. Práva z vadného plnění


1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a zejména za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

b) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

c) zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

2) Kupující je povinen zkontrolovat zboží hned při převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3) Právo z vadného plnění je vada, kterou má věc v okamžiku, kdy ji převezme kupující, byť se projeví až později.

4) Právo z vadného plnění není, jedná-li se o vadu, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Je povinností kupujícího podle možnosti zboží prohlédnout, co nejdříve po jeho převzetí. Neoznámíte-li vadu zboží včas, pozbýváte právo odstoupit od smlouvy. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud právo z vadného plnění nepřizná.

5) V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

a) výměnu za nové zboží

b) přiměřenou slevu z kupní ceny

c) odstoupení od smlouvy.

6) Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

a) pokud má zboží podstatnou vadu

b) pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě

c) při větším počtu vad zboží

7) Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese sídla nebo místě podnikání.

8) Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

10) Prodávající informuje kupujícího o výsledku reklamace zasláním e-mailu.

11) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

12) V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

13) Volbu způsobu reklamace má kupující.

14) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

15) Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

IX. Doručování


1) Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2) Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.X. Mimosoudní řešení sporů


1) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI. Závěrečná ustanovení

1) Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3) Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4) Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6) Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8) Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. června 2024