POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 

 

I. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

 

1.      Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

 

2.      Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

 

3.      Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Pavel Stříbrný, se sídlem Pod Táborem 34, 252 61 Dobrovíz, IČO: 08056552, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Doporučujeme použít elektronický formulář, především, nebylo zboží ještě odesláno. Přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, v tištěné podobě, můžete použít jako průvodku ke zboží, není to však Vaší povinností.

 

4.      Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

5.      U členské sekce po přihlášení kupujícího člena nelze požadovat vrácení částky. Jakýkoli nesouhlas s poskytovaným obsahem webové stránky nelze uplatňovat. Objednávku lze zrušit a vrátit peníze, pouze pokud kupující se přes svou IP adresu nepřihlásil a tím pádem prokazatelně nepoužil členskou sekci webové stránky www.dfarchiv.cz

 

6.      Dle § 1837 NOZ pro digitální obsah: l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (tedy nepřihlášení se do členské sekce) a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

 

 

II. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

1.      Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, celou částku, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

2.      Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

3.      Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Pavel Stříbrný, Pod Táborem 34, 252 61 Dobrovíz. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.

 

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Toto poučení nabývá platnost 22.3.2023