FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLMACE

Vyplňte prosím tento formulář pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době.
Než odešlete reklamované zboží prosím vyplňte elektronický formulář a vyčkejte na potvrzení příjetí reklamace. Po obdržení výzvy k zaslání reklamovaného zboží jej zabalte a spolu s vytištěným Formulářem pro uplatnění reklamace i s účtenkou (fakturou) zašlete na adresu:
Pavel Stříbrný; Pod Táborem 34; 252 61 Dobrovíz
Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Nebo vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

ELEKTRONICKÝ

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLMACE

Datum objednání zboží*
Název zboží/ číslo zboží*
Jakou závadu vykazuje zakoupené zboží*
Požadavek na vyřízení reklamace*
Číslo objednávky*
Datum doručení*
Číslo účtu pro vrácení peněžních prostředků*
Jméno a příjmení*
Vaše adresa*
Email*
Telefon*